Privacybeleid Historische Vereniging Oud Noordijk

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Historische Vereniging Oud Noordijk,
hierna genoemd Oud Noordijk, verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt of blijft van Oud Noordijk, een donatie doet of om andere reden persoonsgegevens aan
Oud Noordijk verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit
privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw
eigen administratie.

1. Verantwoordelijk.
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vereniging Oud Noordijk via haar
penningmeester Anneke Groothornte, Zijdeweg. 2, 7161 MP Neede. De penningmeester is bereikbaar via
info@oudnoordijk.nl

2. Welke gegevens verwerkt Oud Noordijk en voor welk doel:
* voor- en achternaam en geslacht
* adresgegevens, eventueel postadres
* telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
* overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze vereniging.

2.a Oud Noordijk verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap
en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelding t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de
verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie
* uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en
informatie over diensten en activiteiten van Oud Noordijk
* uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen
* uw naam, adres en eventueel foto wordt gebruikt bij artikelen in de periodieken Oud Noordijk Nieuws
en de Noariker Joargang.

2.b.E-mail berichtgeving
Oud Noordijk gebruikt uw naam en e-mail adres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten,
diensten en andere interessante zaken over het lidmaatschap van Oud Noordijk aan u door te geven. Indien u
hierop geen prijs stelt is afmelding daarvoor te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen
Oud Noordijk verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap
tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oud Noordijk passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Oud Noordijk gebruik maken van diensten van derden,
de zogenaamde verwerker. Met de verwerker zal Oud Noordijk dan een verwerkersovereenkomst sluiten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de ledenadministratie van Oud Noordijk kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oud Noordijk zal uw verzoek in behandeling
nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien u bezwaar wilt maken tegen
de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld hierboven kunt u eveneens contact
opnemen met de ledenadministratie. Indien u klachten hebt over de wijze waarop Oud Noordijk uw
persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris
gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen  worden via de website
www.oudnoordijk.nl
en/of Oud Noordijk Nieuws bekend gemaakt. Wij adviseren  u nogmaals om regelmatig het
Privacybeleid te bekijken.


Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Noordijk,
Neede/Noordijk, 1 oktober 2018